INFOLINIA: 587 746 232

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Pomagamy seniorom zachować jak najdłuższą aktywność

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Wspieramy rozwój i edukację dzieci

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Jesteśmy miejscem współpracy i przestrzenią rozwoju

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Zapewniamy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rodziny

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Statut Fundacji Centrum Bezpiecznej Rodziny

Preambuła

W trosce o obecne i przyszłe pokolenia, powołuje się niniejszą Fundację, mającą zapewnić szerokie wsparcie dla rodziny w różnych obszarach jej funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Fundacji w zakresie tworzenia, rozwoju i propagowania innowacyjnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Część wstępna

   1. Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona
    przez Ewę Anitę Paluch-Ossowską oraz Aldonę Magdalenę Plechan-Kręcicką, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16.11.2022 roku (szesnastego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) przed notariuszem Anną Bladowską w kancelarii notarialnej w Gdyni
    przy ul. Żwirki Wigury 8A/4, Repertorium A numer 6355/2022, na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

   2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 2
Osobowość prawna i oznaczenia wyróżniające

   1. Fundacja posiada osobowość prawną.

   2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i godła oraz odpowiedników swojej nazwy
    w językach obcych.

   3. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

   4. Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 3
Nadzór nad Fundacją

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia oraz inne organy państwowe, jeżeli właściwe przepisy tak stanowią.

§ 4
Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji

   1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

   2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

   3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz inne jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego
    w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

   4. Fundacja może tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
    w tym innych fundacji i spółek prawa handlowego.

   5. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

   6. Fundacja jest podmiotem praw i obowiązków oraz posiada zdolność do nabywania praw
    i zaciągania zobowiązań w granicach obowiązującego prawa.

   7. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

   8. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, w szczegółowym zakresie określonym w uchwale Zarządu Fundacji.

   9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

   10. Zarówno nieodpłatna działalność pożytku publicznego, odpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację zostanie rachunkowo wyodrębniona
    w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności,
    z zastrzeżeniem właściwych przepisów o rachunkowości.

   11. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczany będzie
    na realizację celów statutowych.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5
Cele statutowe Fundacji

 1. Fundacja została powołana w celu wszechstronnej działalności w sferze ochrony i promocji bezpieczeństwa i zdrowia rodziny oraz nauki, oświaty i edukacji, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w tych dziedzinach, przede wszystkim na rzecz jednostki, jej dobrostanu psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób dorosłych, w tym osób w wieku emerytalnym, a także wspierania dobra publicznego w powyższym zakresie.
 2. Ponadto, celem Fundacji jest inicjowanie, koordynowanie i podejmowanie różnorodnych aktywności obejmujących:
   1. promocję zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej;

   2. stwarzanie warunków oraz kształtowanie świadomości, motywacji i umiejętności zdrowego stylu życia,
    a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych, w tym w ramach profilaktyki uzależnień;

   3. pomoc medyczną osobom dotkniętym chorobą;

   4. zmniejszanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla różnych grup społecznych;

   5. działalność edukacyjną w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie ochrony zdrowia;

   6. działalność naukową polegającą na gromadzeniu wiedzy na temat zdrowia i wspieraniu wymiany naukowej w tym zakresie;

   7. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
    oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

   8. pomoc prawną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

   9. pomoc osobom niepełnosprawnym; w tym poprzez aktywizację zawodową oraz wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony dostęp do społeczeństwa z przyczyn
    od nich niezależnych;

   10. poprawę jakości życia osób w wieku emerytalnym;

   11. wspieranie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym;

   12. zapobieganie marginalizacji i izolacji osób w wieku emerytalnym;

   13. promowanie i organizację wolontariatu;

   14. wspieranie możliwości rozwoju wszystkich grup społecznych;

   15. wspieranie działań o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym;

   16. wyrównywanie szans rozwoju społecznego;

   17. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

   18. wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;

   19. kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa
    w życiu publicznym;

   20. szerzenie świadomości europejskiej, w tym wiedzy o Europie i programach europejskich;

   21. pobudzanie i stymulowanie aktywności kulturalnej, społecznej, sportowej
    i gospodarczej;

   22. działania w zakresie podnoszenia jakości edukacji, oświaty i wychowania dzieci;

   23. działania w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju fizycznego i psychofizycznego dzieci;

   24. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w dostępie do edukacji, kultury
    i sportu;

   25. działalność edukacyjną w zakresie funkcjonowania i oddziaływania nowoczesnych technologii
    na różne grupy społeczne;

   26. wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa rodziny oraz porządku publicznego;

   27. działalność edukacyjną w zakresie kształtowania postaw i zachowań społecznych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osobistego i rodziny;

   28. aktywizację osób pozostających bez pracy;

   29. kształtowanie postaw społecznych sprzyjających przedsiębiorczości;

   30. promowanie idei oraz rozwiązań organizacyjnych i technologicznych wpływających
    na zwiększenie poziomu ochrony środowiska naturalnego;

   31. działalność edukacyjną w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej oraz budowania postaw proekologicznych społeczeństwa;

   32. działalność naukową polegająca na gromadzeniu wiedzy w dziedzinie ekologii,
    w tym o rozwiązaniach organizacyjnych i technologicznych wpływających na zwiększenie poziomu ochrony środowiska naturalnego i wspierania wymiany naukowej w tym zakresie;

   33. wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego;

   34. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

   35. promocję dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionów;

   36. budowanie i promowanie lokalnej marki, w tym wprowadzanie godła dla produktów, usług i inicjatyw cennych lokalnie;

§ 6

Formy realizacji celów statutowych

 1. Fundacja realizuje swoje cele wskazane w §5 ust 2 poprzez:
   1. pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów indywidualnych i instytucjonalnych,
    w tym organizowanie zbiórek publicznych i kwest pieniężnych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji;

   2. zwrotne lub bezzwrotne finansowanie lub dofinansowanie wszelkich inicjatyw służących realizacji celów statutowych Fundacji;

   3. ustanawianie i finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla podopiecznych;

   4. opracowywanie własnych projektów i programów pomocowych dla podopiecznych;

   5. prowadzenie szkoleń indywidualnych i grupowych, seminariów, konferencji;

   6. prowadzenie i redagowanie stron, serwisów, portali internetowych;

   7. prowadzenie działalności wydawniczej i dystrybucyjnej materiałów popularyzujących cele i działalność Fundacji;

   8. prowadzenie biur i ośrodków realizujących cele statutowe Fundacji, w tym organizowanie
    oraz finansowanie placówek medycznych, naukowo-badawczych i edukacyjnych lub ośrodków dydaktycznych;

   9. współpracę z organizacjami, fundacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami krajowymi
    i zagranicznymi, ekspertami z różnych dziedzin, środkami masowego przekazu, służącą realizacji celów statutowych Fundacji;

   10. prowadzenie działań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii środowiskowej, poradnictwa psychologicznego i rodzinnego, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

   11. prowadzenie działalności leczniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

   12. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w tym kreowanie start-up’ów i inicjatyw społecznych;

   13. prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych Fundacji;

   14. prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 7

Wspieranie działalności osób trzecich

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame
z celami statutowymi Fundacji.

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z czego kwota 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) przeznaczona jest na realizację celów statutowych Fundacji,
a kwota 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) zostaje przeznaczona na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostały majątek Fundacji stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne środki finansowe nabyte w trakcie działalności Fundacji
.

§ 9

Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:
   1. świadczeń Fundatorów;

   2. darowizn, spadków i zapisów;

   3. odsetek bankowych;

   4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

   5. dotacji, grantów i subwencji od osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, krajowych i zagranicznych;

   6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

   7. udziałów w zyskach osób prawnych;

   8. funduszy Unii Europejskiej;

   9. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

   10. prowadzonej działalności gospodarczej;

   11. innych wpływów.


§ 10

Przeznaczenie wybranych dochodów

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Majątek Fundacji może być zbywany, a uzyskane sumy będą przeznaczone na działalność statutową
  lub odpowiednio lokowane.
 3. Fundacja gromadzi fundusze w bankach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zabrania się:
   1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów
    oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
    albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
    lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
    przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

   2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów
    lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
    w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

   3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów
    lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
    chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

   4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
    lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

Powołanie Fundacji do dziedziczenia

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 12

Działalność gospodarcza

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i poza jego granicami działalność gospodarczą, zgodnie
  z powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej
  i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. W razie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, działalnością tą kieruje jej Zarząd.
 3. Środki na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd przeznacza z majątku i dochodów Fundacji.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja może przeznaczać wyłącznie na realizację swoich celów statutowych.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
   1. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);

   2. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzoną w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);

   3. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z);

   4. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

   5. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);

   6. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);

   7. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);

   8. pozostała działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z);

   9. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);

   10. działalność z zakresu nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);

   11. nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);

   12. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

   13. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);

   14. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

   15. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
    (PKD 74.90.Z);

   16. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

   17. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);

   18. pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

   19. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

   20. działalność szpitali (86.10.Z);

   21. praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z);

   22. praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);

   23. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);

   24. działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B);

   25. praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C);

   26. działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);

   27. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

   28. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);

   29. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z);

   30. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);

   31. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);

   32. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);

   33. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);

   34. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B);

   35. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);

   36. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

   37. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji
    lub też dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Fundacja podejmie taką działalność
    po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub też dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru, albo działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

I. Postanowienie ogólne

§ 13

Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

   1. Rada Fundatorów;

   2. Zarząd Fundacji;

II. Rada Fundatorów

§ 14

Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundatorów

   1. Rada Fundatorów jest organem o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.

   2. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy – Założyciele Fundacji, wskazani w § 1 ust 1 niniejszego Statutu oraz Członkowie Rady Fundatorów powołani do Rady w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez Fundatorów – Założycieli Fundacji.

   3. Członkowie Rady Fundatorów mogą zostać powołani do innych organów Fundacji.

   4. Członkowie Rady Fundatorów mogą złożyć na ręce Zarządu Fundacji rezygnację z członkostwa
    w Radzie. Dla uniknięcia wątpliwości Członek Rady Fundatorów, który złożył rezygnację
    z członkostwa zachowuje odpowiednio tytuł Fundatora – Założyciela Fundacji lub Fundatora.

   5. W przypadku złożenia rezygnacji przez Członka Rady Fundatorów, pozostali Członkowie mogą dokonać wyboru w to miejsce nowego Członka Rady, w drodze jednomyślnej uchwały podjętej
    przez Członków Rady.

   6. W przypadku śmierci Fundatora, jego sukcesje obejmuje najstarszy spadkobierca wyrażający zgodę
    na pełnienie funkcji w Radzie Fundatorów.

   7. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 15

Kompetencje Rady Fundatorów

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

   1. określanie celów działania Fundacji;

   2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

   3. nadzór nad realizacją celów i kierunków działalności Fundacji;

   4. ustalanie zasad udzielania pomocy dla podopiecznych Fundacji;

   5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji, połączenie Fundacji z inną fundacją, ustanowieniu nowej fundacji, przystąpienia Fundacji do spółek prawa handlowego, likwidacji Fundacji;

   6. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym zawieranie z nimi umów
    o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych wraz z ustalaniem wysokości ich wynagrodzenia;

   7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania;

   8. przyjmowanie informacji Zarządu o działalności i rozwoju Fundacji;

   9. zatwierdzanie programów działania i rozwoju Fundacji;

   10. zatwierdzanie regulaminu działania organów Fundacji;

   11. zatwierdzanie zmian w strukturze organizacyjnej Fundacji;

   12. podejmowanie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych Fundacji powyżej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

§ 16

Posiedzenia Rady Fundatorów

   1. Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane w razie zaistnienia takiej potrzeby,
    nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

   2. Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach, które odbywają się stacjonarnie w siedzibie Fundacji
    lub w każdym z innych miast wojewódzkich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
    albo w innym miejscu, na które wszyscy Członkowie Rady Fundatorów wyrażą zgodę w formie pisemnej.

   3. Posiedzenia Rady Fundatorów mogą odbywać się w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Fundatorów wyrażą na to zgodę
    w formie pisemnej.

   4. Rada Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundatorów.

   5. Posiedzenia Rady Fundatorów zwoływane są przez każdego z Fundatorów lub przez Przewodniczącego Rady Fundatorów.

   6. Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń oraz tryb obrad Rady określa Regulamin Rady Fundatorów uchwalony przez Radę.

   7. Członek Rady Fundatorów jest uprawniony do zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych
    z pełnieniem swoich funkcji.

§ 17

Podejmowanie uchwał przez Radę Fundatorów

   1. Rada Fundatorów podejmuje postanowienia z własnej inicjatywy, samodzielnie lub na wniosek pozostałych organów Fundacji.

   2. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
    przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundatorów uprawnionych do głosowania,
    chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

   3. Każdemu Członkowi Rady Fundatorów przysługuje jeden głos.

   4. Głosowanie nad uchwałami w trakcie posiedzeń Rady Fundatorów w trybie zdalnym może odbywać się
    przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Fundatorów wyrażą na to zgodę w formie pisemnej.

   5. W szczególnych przypadkach Rada Fundatorów może podjąć uchwałę poza posiedzeniem Rady, korespondencyjnie, jeżeli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę w formie pisemnej.

   6. Uchwały Rady Fundatorów w przedmiocie określonym w §15 w punkcie e) i f) dla swej ważności muszą być podejmowane przez wszystkich Członków Rady Fundatorów jednomyślnie.

   7. Uchwały Rady Fundatorów są wiążące dla Zarządu Fundacji.

   8. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał przez Radę określa Regulamin Rady Fundatorów uchwalony przez Radę.

§ 18

Rada Programowa

 1. Rada Fundatorów może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniujący.
   1. Do kompetencji Rady Programowej należy:

   2. doradztwo w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;

   3. doradztwo merytoryczne w zakresie wdrażania i realizacji programów pomocowych
    dla podopiecznych Fundacji;

   4. rekomendowanie nowych kierunków działalności Fundacji;

   5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Fundatorów;

   6. wspieranie i promowanie działań Fundacji.

   7. Rada Programowa składa się z 1 (jednej) do 20 (dwudziestu) osób.

   8. Osoby prawne są reprezentowane w Radzie Programowej przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

   9. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Fundatorów, wskazując Przewodniczącego Rady Programowej, który kieruje jej pracami.

   10. Rada Programowa może wybrać ze swojego grona, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Programowej.

   11. Rada Programowa jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady.

   12. Ustanie członkostwa w Radzie Programowej następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji
    z pełnienia tej funkcji, odwołania, albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

   13. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby,
    nie rzadziej niż raz do roku.

   14. Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał przez Radę określa Regulamin Rady Programowej uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Radę Fundatorów.

   15. Członek Rady Programowej jest uprawniony do zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych
    z pełnieniem swoich funkcji.

II. Zarząd Fundacji

§ 19

Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji

   1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją w stosunkach
    z osobami trzecimi.

   2. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób.

   3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

   4. Członek Zarządu jest powoływany na czas nieoznaczony i może być w każdym czasie odwołany.

   5. Członek Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innej umowy o świadczenie usług.

   6. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane przez Radę Fundatorów.

   7. Członkiem Zarządu nie może być osoby skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

   8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundatorów.

   9. Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych
    z pełnieniem swoich funkcji.

§ 20

Kompetencje Zarządu

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
   1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

   2. organizowanie i nadzorowanie działalności statutowej Fundacji;

   3. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;

   4. informowanie Rady Fundatorów o działalności i rozwoju Fundacji;

   5. opracowywanie i wdrażanie programów działania i rozwoju Fundacji;

   6. uchwalanie regulaminów operacyjnych i aktów wewnętrznych Fundacji;

   7. decydowanie o kształcie struktury organizacyjnej Fundacji, w tym zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

   8. sprawowanie kontroli nad majątkiem Fundacji;

   9. decydowanie w sprawie utworzenia funduszy, w tym funduszy celowych oraz określenia środków przekazywanych na fundusze;

   10. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

   11. realizowanie uchwał Rady Fundatorów;

   12. tworzenie i likwidację jednostek organizacyjnych Fundacji w porozumieniu z Radą Fundatorów.

   13. wnioskowanie do Rady Fundatorów w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

   14. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

   15. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
    o rachunkowości;

   16. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

   17. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundatorów;

   18. Zarząd Fundacji jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych Fundacji do kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Zaciągnięcie zobowiązania finansowego powyżej tej kwoty wymaga zgody Rady Fundatorów.

   19. Zarząd może powoływać pełnomocników do dokonywania określonych w pełnomocnictwie czynności prawnych oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi
    w porozumieniu z Radą Fundatorów.

§ 21

Posiedzenia Zarządu Fundacji

   1. Zarząd Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby.

   2. Zarząd Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się stacjonarnie w siedzibie Fundacji
    lub w każdym z innych miast wojewódzkich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo w innym miejscu,
    na które wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę w formie pisemnej.

   3. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o odbyciu posiedzenia w trybie zdalnym podejmuje Prezes Zarządu.

   4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie, albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do Członków Zarządu Fundacji.

   5. Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń oraz tryb obrad Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundatorów.

§ 22

Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji

   1. Zarząd Fundacji podejmuje postanowienia z własnej inicjatywy, samodzielnie lub na wniosek pozostałych organów Fundacji.

   2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
    przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu Fundacji uprawnionych do głosowania, chyba,
    że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

   3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

   4. Głosowanie nad uchwałami w trakcie posiedzeń Zarządu Fundacji w trybie zdalnym może odbywać się
    przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o odbyciu głosowania w trybie zdalnym podejmuje Prezes Zarządu.

   5. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama
    z celami statutowymi Fundacji, z zastrzeżeniem, że wskazane osoby nie są uprawnione
    do udziału w głosowaniach nad uchwałami.

   6. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał przez Zarząd Fundacji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundatorów.

§ 23

Reprezentacja Fundacji

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie
lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział IV

ZMIANA STATUTU i LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

Zmiana Statutu Fundacji

   1. Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji
    Rady Fundatorów.

   2. Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej, jednomyślnej uchwały
    na piśmie, pod rygorem jej nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

§ 25

Likwidacja Fundacji

   1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

   2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.

   3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie, w drodze jednomyślnej uchwały,
    która w celu wywołania skutków prawnych wymaga jej zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.

   4. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

   5. W czasie prowadzenia likwidacji Fundacja zachowuje osobowość prawną.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
   Ustawy o fundacjach i innych ustaw.

  2. Wiążąca wykładnia niniejszego Statutu dokonywana jest przez Radę Fundatorów.

 •  

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

kontakt@fcbr.org.pl

tel. 587 746 232

AKTUALNOŚCI / AUDYCJE

Copyright 2022 • Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny• All rights reserved