INFOLINIA: 587 746 232

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Pomagamy seniorom zachować jak najdłuższą aktywność

Senior,Couple,Relaxing,By,The,Sea,On,Sunny,Day

Wspieramy rozwój i edukację dzieci

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Jesteśmy miejscem współpracy i przestrzenią rozwoju

Cooperation,Environment,Charity,Concept.,Nature,Support,volunteer,People,,Social.,Professional,Corporate

Zapewniamy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rodziny

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POMOCOWYM
„PROGRAM BEZPIECZNA I ZDROWA SZKOŁA”
 

§1. Definicje

 1. W niniejszym Regulaminie, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

a) „Organizator”: oznacza Fundację Centrum Bezpiecznej Rodziny z siedzibą:
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0001007794, NIP 5842828127, REGON 523908772, która realizuje swoje cele
m.in. poprzez opracowywanie projektów i programów pomocowych w zakresie wszechstronnej działalności w sferze ochrony i promocji bezpieczeństwa oraz zdrowia rodziny, nauki, oświaty i edukacji
;

b) „Partner”: oznacza Virewall Polska Sp. z o.o. z siedzibą: z siedzibą:
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000891114, NIP 9512518213, REGON 388758070, działającą w ramach umowy wspólnego przedsięwzięcia z Organizatorem, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu systemów bezpieczeństwa higienicznego, wykorzystując w tym celu m.in. systemy do oczyszczania i filtracji powietrza wewnętrznego, oferuje wsparcie dla szkół i placówek oświatowych w celu wzmocnienia wydolności uczniów i nauczycieli zapewniając m.in. bezpieczne środowisko nauki i pracy, minimalizując absencję chorobową i ryzyko zakażeń, zwiększając możliwości skupienia, szybszej nauki i kreatywności, zmniejszając czynniki depresyjne, dbając jednocześnie o zdrowie i komfort personelu, co jest zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu;

c) „Program”: oznacza wspólne przedsięwzięcie Organizatora i Partnera pod nazwą „Program Bezpieczna i Zdrowa Szkoła”, realizowany wyłącznie w celu realizacji przez Organizatora zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należących do działalności statutowej Organizatora;

d) „Szkoła”: oznacza uczestniczące w Programie wszystkie placówki edukacyjne działające w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego (szkoły, uczelnie, przedszkola, żłobki, inne);

e) „Urządzenia”: oznaczają urządzania dedykowane do oczyszczania i filtracji powietrza wewnętrznego oraz urządzenia do dezynfekcji powierzchni płaskich, udostępnione Szkole przez Partnera Organizatora na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§2. Cel Programu

Celem Programu jest propagowanie idei bezpieczeństwa i zdrowia w Szkołach poprzez zapewnienie poprawy jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach szkolnych, a w szczególności redukcję rozprzestrzeniania się zagrożeń bakteryjnych i wirusowych, a także redukcję emisji smogu i zanieczyszczeń wśród dzieci, młodzieży i pracowników danej Szkoły.

§3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria i warunki uczestnictwa w Programie.

 2. Program realizowany jest w okresie: od 06.05.2024 r. do 30.05.2025 r.

 3. Projekt realizowany jest w ramach umowy wspólnego przedsięwzięcia Organizatora
  oraz Partnera.

 4. Miejsce realizacji Programu: siedziba i jednostki organizacyjne Szkoły uczestniczącej
  w Programie.

§4. Kryteria uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i możliwe dla wszystkich Szkół.

 2. Uczestnictwo danej Szkoły w Programie jest możliwe na podstawie:
  a) zgody wyrażonej przez Partnera Organizatora;
  b) zgody na uczestnictwo w Programie i akceptacji niniejszego Regulaminu wyrażonej
  przez Dyrektora Szkoły.

§5. Nabór uczestników

Nabór uczestników Programu prowadzony jest bezpośrednio przez Organizatora na podstawie zgłoszeń zainteresowanych Szkół, skierowanych drogą telefoniczną lub pisemną na adresy kontaktowe wskazane na stronie internetowej Organizatora www.fcbr.org.pl.

§6. Warunki realizacji Programu

 1. Szkoła zobowiązuje się do:
  a) wyznaczenia stałego miejsca lokalizacji udostępnionych Urządzeń przez cały okres realizacji Programu;
  b) wykorzystywania Urządzeń wyłącznie w celu realizacji Programu;
  c) przestrzegania warunków instrukcji prawidłowej eksploatacji Urządzeń;
  d) udziału w akcjach informacyjnych organizowanych przez Organizatora i jego Partnera
  w zakresie promowania zwiększania poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  wśród dzieci, młodzieży i pracowników Szkoły;
  e) zwrotu udostępnionych Urządzeń Partnerowi Organizatora po zakończeniu trwania Programu;

 1. Partner Organizatora zapewnienia wsparcie i pełny serwis techniczny Urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla wszystkich udostępnionych Urządzeń, pozostających własnością Partnera przez cały okres trwania Programu;

§7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2024 r.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające ze zmian wynikających
  z warunków realizacji Programu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Programu w każdym czasie,
  a w szczególności w przypadku braku przestrzegania niniejszego Regulaminu przez Szkołę.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

 

 

Gdańsk, dnia 29.04.2024 r.

 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

kontakt@fcbr.org.pl

tel. 587 746 232

AKTUALNOŚCI / AUDYCJE

Copyright 2022 • Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny• All rights reserved